2nd & 3rd generation shoemaker since 1973, Thailand.

We know how it work shoe repair

ผู้เชียวชาญด้านการซ่อมรองเท้า จากตระกูลทำรองเท้าในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1973 สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากวันนั้นถึงวันนี้ THREE Shoes Repair โดยคนรุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ยังคงให้บริการซ่อมรองเท้าจนถึงปัจจุบันด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการทำรองเท้า ทำให้เรารู้วิธีการซ่อมรองเท้า เพื่อให้รองเท้าของลูกค้าสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง

THREE SHOES REPAIR

“Re – Craftsmanship service”

Line@Mobile-2-1024x237

T 094 359 6659

** ท่านสามารถกด เข้าไปดูรายการซ่อมและราคาได้ที่นี้ -> REPAIR MENU

ขั้นตอนการรับส่งรองเท้า

  1. กรอกแบบฟอร์มใบสั่งซ่อมรองเท้า
  2. ระบุ No และ รายละเอียดการซ่อมรองเท้าตาม REPAIR MENU
  3. ส่งแบบฟอร์มพร้อมรองเท้ามาตามที่อยู่ 
  4. เมื่อได้รับรองเท้าจะทำการยืนยันการซ่อมและราคา 
  5. ดำเนินการซ่อมและแจ้งให้ทราบก่อนส่งรองเท้ากลับ เพื่อให้ลูกค้าชำระค่าซ่อมรองเท้า
  6. ลูกค้าได้รับรองเท้าเหมือนได้รองเท้าคู่ใหม่ 

ดาวน์โหลดใบสั่งซ่อมรองเท้า ท่านจะได้รับส่วนลด 100 บาท เมื่อกรอกแบบฟอร์มส่งมาพร้อมกับรองเท้า

 

“Keep your favorite pair of shoes Repair 

with our re-crafting service”

THREE SHOES

“Shoemaker Since 1973”

Line@Mobile-2-1024x237

T 094 359 6659